top of page
Datenschutz

Gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit bij het beheer van het mediadesign Bild&Ton. Het gebruik van de internetpagina's van Mediengestaltung Bild&Ton is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene via onze website echter gebruik wil maken van bijzondere bedrijfsdiensten, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is, verkrijgen we in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming regelgeving van toepassing op mediavormgeving beeld & geluid. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten die hen toekomen.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Mediengestaltung Bild&Ton tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van media design Bild&Ton is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het grote publiek als voor onze klanten en zakenpartners leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:

 • persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien direct of indirect, in het bijzonder door toekenning aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • b)    betrokkene

  Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

 • c)    verwerking

  Verwerking is elk proces dat al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen wordt uitgevoerd in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van ter beschikking stellen, matchen of linken, afschermen, wissen of vernietigen.

 • d)    Beperking van verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e)    Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk De voorkeuren van die natuurlijke persoon analyseren of voorspellen , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

 • f)   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfeudonymisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g)    Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

  De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking worden gespecificeerd door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

 • h)    Processor

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i)      Empfänger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j)      Dritter

  Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k)    toestemming

  Toestemming is elke wilsuiting die de betrokkene vrijwillig op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig voor het specifieke geval geeft in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens. .

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende gegevensbeschermingswetten en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is:

Mediavormgeving beeld & geluid

Gotenstraße 36a

26121 Oldenburg

Duitsland

Telefoon: 0441-884835

E-mail: aliceabedelsayed@web.de

Website: www.aquarelle-vom-wattenmeer.com

3.Cookies

De internetpagina's van het mediadesign Bild&Ton maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Mediengestaltung Bild&Ton de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online shop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Corion verzamelt een scala aan algemene gegevens en informatie wanneer een persoon of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites, die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website kunnen worden gecontroleerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om bedreigingen af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt het mediadesign van Bild & Ton geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Mediengestaltung Bild&Ton statistisch geëvalueerd en met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de Bild&Ton media design-website informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit op grond van de Europese richtlijn en verordening gever of een andere wetgever wordt vereist in wet- of regelgeving die de persoon verwerkingsverantwoordelijke, is verstrekt.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn- en regelgevingsautoriteit of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist.

7. Rechten van de betrokkene

 • a)    Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie, om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te vragen of er persoonsgegevens worden verwerkt die op hem betrekking hebben. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b)    Recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden

  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties

  • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die duur te bepalen

  • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking

  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending.

  Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c)    Recht op rectificatie

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en verordening wordt verleend om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens - ook door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d)    Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

  Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en verordening wordt verleend om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, onmiddellijk worden gewist als een van de volgende redenen van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.

  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 AVG.

  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 DS-GVO.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens die door het mediaontwerpbureau Bild&Ton zijn opgeslagen, wil laten verwijderen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van mediadesign Bild&Ton zorgt ervoor dat aan het verzoek tot verwijdering onverwijld wordt voldaan.

  Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door het Bild&Ton mediadesign en ons bedrijf als verantwoordelijke persoon verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 DS-GVO, zal het Bild&Ton mediadesign ook passende maatregelen nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten van technische aard, om andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens van deze andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking heeft gevraagd, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van mediadesign beeld & geluid regelt in individuele gevallen het nodige.

 • e)    Recht op beperking van verwerking

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te eisen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het mediadesign beeld & geluid wenst aan te vragen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker van Media Design Beeld & Geluid regelt de beperking van de verwerking.

 • recht op dataportabiliteit

  Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en regelgever verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinale wijze te ontvangen. leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a DS-GVO of artikel 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens artikel 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon.

  Bovendien worden de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet aangetast bij de uitoefening van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 Paragraaf.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Mediengestaltung Bild&Ton.

 • g)    Recht van bezwaar

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie verleende recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, gebaseerd op artikel 6, para. 1 brief e of f DS-GVO om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  In geval van bezwaar zal Mediengestaltung Bild&Ton de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

  Als mediadesign Bild&Ton persoonsgegevens verwerkt om directe reclame uit te voeren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen het mediadesign Bild&Ton tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal het mediadesign Bild&Ton de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van op hem betrekking hebbende persoonsgegevens die worden gebruikt in mediaontwerp voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89. lid 1 DS-GMO bezwaar maken, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Bild&Ton mediadesign of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar op geautomatiseerde wijze uit te oefenen met behulp van technische specificaties.

 • h)    Geautomatiseerde individuele beslissingen inclusief profilering

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - gebaseerd besluit dat voor hem rechtsgevolgen heeft of hem in een vergelijkbare mate in belangrijke mate treft. wijze, indien de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) is toegestaan op basis van wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en dergelijke wetgeving passende maatregelen vereist om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal het Bild & Ton mediadesign passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden en de legitieme vrijwaring van de belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

  Als de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

  Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

8. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt beheerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt met elkaar te communiceren en interactief te zijn in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon de betreffende Facebook-component automatisch wordt geactiveerd, zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook wordt gedownload. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook toegewezen aan het betreffende Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze op persoonlijke gegevens.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website op Facebook is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat toegankelijk is via https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daar wordt ook uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

9. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze website wordt bezocht vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere met het gebruik van onze website verband houdende diensten te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de betreffende Google Analytics-component om gegevens voor online analyse aan Google door te geven. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en vervolgens commissieoverzichten mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als tegenstrijdig beoordeeld. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die te wijten is aan zijn invloedssfeer, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ nader toegelicht.

10. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van Twitter

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet op Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de betreffende Twitter-component zorgt ervoor dat een weergave van de relevante Twitter-component wordt gedownload van Twitter. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces wordt Twitter geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website opnieuw te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan het betreffende Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, worden de gegevens en informatie die zo worden verzonden, toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website bij Twitter is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier aan Twitter wordt doorgegeven, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn Twitter-account voordat hij onze website bezoekt.

De toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van Twitter zijn beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de.

11. Wettelijke basis van verwerking

Artikel 6 I lit a DS-GVO dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I sub b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het nakomen van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I onder c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I punt d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 I punt f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon betrokken niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

12. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I onder f AVG, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

13. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te initiëren.

14. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van de persoonsgegevens; Noodzakelijk voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker verduidelijkt de betrokkene per geval of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet werden verstrekt.

15. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, de als Externe functionaris voor gegevensbescherming Kaufbeuren , in samenwerking met dem Advocaat gegevensbescherming Christian Solmecke aangemaakt.

bottom of page